Regler

Avgift

Avgiften utgör 370 kr inkl. moms och skall erläggas senast den 1:e mars årligen.
Uppgifter gällande referenser och konto finns på kundens inloggningssida. Utebliven avgift medför avregistrering.

 

REGLER FÖR HELSINGBORGS STADS TOMTKÖ

 1. Sökande skall vid anmälan ha fyllt 18 år. Make/maka/sambo räknas som en sökande. Om make/maka/sambo ska stå med på köpekontraktet måste den finnas registrerade som medsökande.

 2. Sökande är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i sin ansökan. Det är viktigt att du håller dina person- och adressuppgifter uppdaterade.

  Ansökan gäller inte förrän årsavgiften betalats. Årsavgift återbetalas ej.

 3. För att kvarstå i kön skall sökande senast 1 mars betala årsavgiften. Påminnelser skickas inte.

 4. Sökande placeras i turordning i kön efter registreringsdatum och fördelning sker i denna turordning.
  Staden äger dock rätt att när särskilda skäl föreligger sälja tomterna utan att ta hänsyn till turordningsreglerna i tomtkön.

 5. Observera att sökande måste logga in på sin sida samt betalt avgiften för att kunna anmäla intresse och få erbjudande på tomter.

 6. Uteblivet svar inom angiven tidsram likställs med ett nej. Förlängd svarstid medges inte.

 7. Byte av tomt tillåts inte.

 8. I samband med tecknande av köpekontrakt faktureras köparen en handpenning, motsvarande 5.000 kr.

 9. Då Mark- och exploateringsenheten har mottagit undertecknat köpekontrakt, raderas sökande ur kön.

 10. Den tomt som sökande anvisas genom kön är avsedd för eget permanent boende.

 11. Vid köp av småhustomt gäller byggnadsplikt, som innebär att köparen skall ha byggt och flyttat in i huset senast 18 månader (1½ år) från tillträdesdagen. Om byggnadsplikten inte fullgörs är köparen skyldig att till staden utge ett skadestånd motsvarande köpeskillingen.

 12. Köparen får inte sälja fastigheten inom tre år från tillträdesdagen, men har under tiden rätt att pantsätta densamma. Köparen kan åter anmäla sig till tomtkön mot erläggande av ny anmälningsavgift, men kan ej under tre år från tecknande av köpekontrakt anmäla intresse för nya tomter.

  Helsingborg 2016-01-01

  HELSINGBORGS STAD
  Stadsledningsförvaltningen
  Mark- och exploateringsenheten