Regler

Avgift

Avgiften utgör 370 kr inkl. moms och skall erläggas senast den 1:e mars årligen.
Uppgifter gällande referenser och konto finns på kundens inloggningssida. Utebliven avgift medför avregistrering.


REGLER FÖR HELSINGBORGS STADS TOMTKÖ

 1. Sökande skall vid anmälan ha fyllt 18 år. Om sökande och medsökande ska stå med på köpekontraktet bör de finnas registrerade i systemet som medsökande. Medsökande är den person som tillsammans med sökande kommer bli delägare i fastigheten och gemensamt bli lagfarna ägare.

 2. Sökande är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i sin ansökan. Det är viktigt att du håller dina person- och adressuppgifter uppdaterade.

  Ansökan gäller inte förrän årsavgiften betalats. Årsavgift återbetalas ej.

 3. För att kvarstå i kön skall sökande senast 1 mars betala årsavgiften. Påminnelser skickas inte.

 4. Sökande placeras i turordning i kön efter registreringsdatum och fördelning sker i denna turordning. Staden äger dock rätt att när särskilda skäl föreligger sälja tomterna utan att ta hänsyn till turordningsreglerna i tomtkön.

 5. Observera att sökande måste logga in på sin sida samt betala avgiften för att kunna göra intresseanmälan när det finns tomter publicerade på stadens webb.

 6. Uteblivet svar på erbjudande om tomt inom angiven tidsram likställs med ett nej. Förlängd svarstid medges inte.

 7. Byte av tomt tillåts inte.

 8. I samband med tecknande av köpekontrakt faktureras köparen en handpenning, motsvarande 5.000 kr (eller annat avtalat belopp).

 9. Då Mark- och exploateringsenheten har mottagit undertecknat köpekontrakt, raderas sökande och medsökande ur kön. Fastigheten får inte säljas inom tre år från tillträdesdagen såvida inte särskilda skäl finns, men köparen har under tiden rätt att pantsätta tomten. Köparen och medsökande kan ej anmäla sig till tomtkön inom 5 år från tillträdesdagen.

 10. Den tomt som sökande anvisas genom kön är avsedd för eget permanent boende.

 11. Vid köp av småhustomt gäller byggnadsplikt, som innebär att köparen skall ha erhållit slutbesked eller interimistiskt slutbesked senast 18 månader (1½ år) från tillträdesdagen. Köparen ansvarar för att meddela staden om att slutbesked erhållits. Om byggnadsplikten inte fullgörs är köparen skyldig att till staden utge ett skadestånd som framgår i tecknat köpekontrakt.

  Helsingborg 2019

  HELSINGBORGS STAD
  Stadsledningsförvaltningen
  Mark- och exploateringsenheten