Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om tomtkön

Att ställa sig i kö och att stå i kö

 1. Måste jag stå med i tomtkön för att få köpa småhustomt?
  Ja.

 2. Hur anmäler jag mig till tomtkön?
  Via helsingborg.se. Vid problem ring, 042-10 53 51.
  I samband med anmälan skapas en faktura, när avgiften är betald aktiveras din intresseanmälan.

 3. Vad kostar det att stå i kön?
  Årsavgiften är 370 kr (index uppräknas vid behov).

 4. När är min ansökan registrerad?
  När du registrerat dig som sökande via hemsidan och betalat årsavgiften.
  Tänk på att det kan ta upp till tre dagar bankdagar innan din betalning finns registrerad hos oss.

 5. Vad har jag för plats i tomtkön?
  Första gången du anmäler dig som sökande och betalar in anmälningsavgift, placeras du i kön och får ett ködatum.
  Det könummer du ser på din sida anger platsen i tomtkön.
  Varje dag i kön ger ett poäng. Antal ködagar/poäng används som grund vid tomtfördelningen.
  Sökandens chans att tilldelas tomt behöver inte vara begränsad av en kort kötid eller ett högt könummer.
  Det är intresset för respektive tomt som avgör möjligheterna att bli erbjuden denna.

 6. Kan man överlåta sin plats i tomtkön?
  Nej.

 7. Vad gäller för medsökande?
  En medsökande tillåts. Ni har dock bara ett könummer. Om medsökande ska stå med på köpekontraktet bör den finnas registrerad som medsökande.

 8. Får make/ maka/ sambo ha varsin köplats?
  Ja om man inte är registrerad som medsökande.

 9. Vilken åldersgräns gäller?
  Lägsta ålder är 18 år.

 10. När förlorar jag min köplats?
  Om avgiften inte betalats i tid raderas sökanden från tomtkön.

  Då vi mottagit påskrivet köpekontrakt raderas köparen/köparna ur kön.
  Köparen kan åter anmäla sig till tomtkön efter fem år från tecknande av köpekontrakt.  

 11. När och till vem skickar ni ut tomtkatalogen?
  Från och med 2016 finns tomtkatalogen endast på www.helsingborg.se

 12. När måste jag betala årsavgiften?
  Årsavgiften ska vara oss tillhanda senast 1 mars, i annat fall stryks sökanden ur kön (det görs en automatisk radering i slutet av året).

 13. Hur många står i tomtkön?
  I december år 2018 stod ca 1500 sökande i tomtkön.

Hur fördelas tomterna?

 1. Hur sker fördelningen av tomter?
  Fördelning sker efter antal poänggrundande dagar och de val som sökanden gjort via intresseanmälan på hemsidan.
  Den som har stått längst i kön får erbjudande om sitt förstaval och så vidare. Detta sker tills alla tomter är fördelade.
  När sökanden fått ett erbjudande har man cirka 14 dagar på sig att tacka ja eller nej.
  Flera sökande kan bli erbjudna samma tomt men endast den som har längst kötid och tackar ja får ett köpekontrakt hemskickat.
  Sökande kan tacka ja till alla tomter som erbjuds.

 2. Vad händer om jag valt några tomter men kan tänka mig fler?
  För att få ett erbjudande om tomt MÅSTE val göras via hemsidan, före den 15 mars eller annat angivet sista anmälningsdatum.
  Endast de tomter sökanden valt och rangordnat kan bli aktuella.

 3. Har jag chans på en högre rangordnad tomt om någon hoppar av?
  Ja, så länge du har svarat ja på de erbjudanden du är intresserad av.
  Observera att om du har fått hem ett kontrakt men vill invänta ett eventuellt avhopp på en annan tomt, måste du först avsäga dig ditt kontrakt och vänta ut svarstiden innan du kan ha chans på den andra tomten.

Ledningar, anslutningsavgifter och andra avgifter

 1. Hur mycket får jag betala i anslutningsavgifter?
  Se förteckning över anslutningskostnader för vatten och avlopp på www.nsva.se 
  samt el, gas och fjärrvärmekostnader på www.oresundskraft.se

 2. Måste jag betala anslutningsavgiften för en föreskriven uppvärmningsform?
  Ja.

 3. Kan man få bredband/ stadsnät?
  Varierar från område till område. Mer information finns under www.stadenistaden.se.

 4. Kan man få traditionellt kopparnät för telefon inom området?
  Varierar från område till område.

 5. När ska anslutningsavgiften betalas?
  Anslutningsavgiften för föreskriven uppvärmningsform betalas vid tillträdet. 
  Övriga avgifter debiteras av respektive ledningsdragande bolag.

Hur får tomterna bebyggas?

 1. Hur får jag bebygga tomten?
  Detaljplanen anger hur tomten får bebyggas. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning via
  Helsingborgs stads kontaktcenter 042 – 10 50 00.

 2. Vad är en nybyggnadskarta?
  Det är en karta som behövs när du skall bygga. Den beställs från kart- och mätenheten på Stadbyggnadsförvaltningen.

 3. När får man börja bygga på tomten?
  Efter att tomten tillträtts (betalningen har skett och köpebrev är utfärdat). Tillträdesdag anges i kontraktet. 
  Beviljat bygglov måste finnas.

 4. När måste man vara färdig med byggandet på tomten?
  Senast 18 månader (1½ år) efter tillträdesdagen.

Köpekontrakt, tillträde och betalning

 1. När tecknas köpekontrakt?
  När fördelningen är klar och köparen har haft möjlighet att besiktiga tomten på plats.

 2. När betalar man för tomten?
  Handpenning erläggs i samband med tecknande av köpekontrakt och erhållen faktura. 
  Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

 3. Varför handpenning?
  Handpenningen erläggs som säkerhet för att köpet kommer att fullföljas.

 4. Vad händer om jag hoppar av mellan köpekontraktets tecknande och tillträdesdagen?
  Den sökande förlorar sin plats i kön, ingen återbetalning av erlagd handpenning sker. Staden ska ha ett skriftligt besked samt att undertecknade köpekontrakt ska skickas tillbaks till staden.

 5. Vad kostar tomterna?
  Preliminära priser anges på hemsidan och i katalogen.

Förbud att överlåta fastigheten inom viss tid

 1. Efter hur lång tid får jag sälja min tomt?
  Tidigast tre år efter tillträdesdagen får fastigheten säljas.

Övriga frågor

 1. Husfirman påstår sig äga tomterna!
  Så är det inte. De tomter som är med i katalogen säljer staden alltid direkt till de som står i tomtkön. 
  Tomtköparen får själv välja husleverantör.

 2. Vad innebär en gemensamhetsanläggning?
  Anläggningar som gata och park utgör ibland kvartersmark och gemensamhetsanläggning.
  Driften av dessa anläggningar sköts oftast av en samfällighetsförening där de som bor i närheten av anläggningen deltar. 
  Deltagande fastigheter och andelstal bestäms av lantmäterimyndigheten.

Exempel på kötider

 1. Hur länge måste man stå i kö för att få en tomt?
  Det varierar. I attraktiva områden kan man behöva stå i flera år. Vid lägre efterfrågan kan man ibland bli erbjuden tomt direkt.